Medezeggenschap
Bij belangrijke beslissingen, zoals over het aannamebeleid van de school, fusie of een belangrijke onderwijsvernieuwing, worden inspraakrondes gehouden. Voorstellen worden besproken door vertegenwoordigers van de verschillende vestigingen, in werkgroepen en in het overleg van de vestigingsdirecties.
Daarna neemt de Centrale Directie een beslissing die vervolgens getoetst wordt door het bestuur en de centrale medezeggenschapsraad van het Meridiaancollege (CMR).
In dit inspraakorgaan hebben namens ’t Hooghe Landt medewerkers en ouders zitting. Verder bestaat de raad uit vertegenwoordigers van de andere vestigingen van het Meridiaan College.

Ook bij beslissingen op vestigingsniveau worden inspraakrondes gehouden. Na besprekingen in de schoolleiding, de afdelingen en tijdens bijeenkomsten met medewerkers, het leerlingenoverleg en de vergadering van het ouderbestuur, neemt de vestigingsdirectie een beslissing.
Deze beslissing wordt vervolgens ter instemming of advisering voorgelegd aan de Deelmedezeggenschapsraad (DMR).
In dit inspraakorgaan hebben leerlingen, ouders en medewerkers van ’t Hooghe Landt zitting.

Er zijn veel onderwerpen waarover CMR of DMR advies of instemming moeten geven voordat directie en bestuur een definitief besluit kunnen nemen. In het reglement staat welke onderwerpen dat zijn.

De DMR en CMR vergaderen ieder 8xper jaar. In de DMR en CMR hebben de volgende ouders zitting: Sander Uittenbosch, Heidi Eijk en Joke van Egmond.