Algemeen
't Hooghe Landt hecht sterk aan actieve betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders. Een school kan immers pas echt een leef- en werkgemeenschap zijn, als alle leden van die gemeenschap zich betrokken voelen bij alles wat er gebeurt. Daarom worden beslissingen zoveel mogelijk genomen in of na overleg met anderen. Dat wil niet zeggen dat iedereen over alles moet kunnen meebeslissen. Wel dat iedereen die bij een bepaald besluit betrokken is, kan meepraten en in ieder geval gehoord wordt. Ouders kunnen actief betrokken zijn bij besturen, als klankbord bij specifieke onderwerpen of afdelinsgoverleg. Ook is het mogelijk een actieve bijdrage te leveren bij de mediatheek, culturele voorstellingen en bijv. Taaldorp.

Communicatie
Wij vinden goede communicatie met ouders/verzorgers van groot belang. Om die van onze kant zo goed mogelijk te laten verlopen hanteren we de volgende middelen:
• Voor algemene zaken kunnen ouders/verzorgers de website raadplegen.
• Per leerjaar of klas organiseren we ouderavonden en afhankelijk van het leerjaar zijn er twee zogenaamde tafeltjesavonden, waar ouders de mentor en docenten van hun kind(eren) te spreken kunnen vragen.
• Mochten er belangrijke zaken zijn die niet tot de tafeltjes- en/of ouderavonden kunnen wachten dan is in eerste instantie de mentor de contactpersoon.
• De afdeling of mentor zoekt contact met ouders/verzorgers als een kind zonder melding wegblijft van de lessen of als duidelijk wordt dat het niet goed functioneert op school.
• Wij stellen het op prijs te vernemen hoe leerlingen en ouders/verzorgers de school ervaren en kunnen hen vragen deel te nemen aan zogenaamde tevredenheidsonderzoeken.

Ouders en cultuur
Er zijn ook ouders die liever meehelpen bij het organiseren van een van de vele podiumproducties die ‘t Hooghe Landt elk jaar weer op de planken brengt. Dat kan variëren van het maken van passende toneelkleding, het besturen van een busje voor vervoer van rekwisieten tot het adviseren bij decor of assistentie bij de catering. Verder is sponsoring bij speciale acties zeer welkom.

Klankbordgroepen
Ouders actief voor school
.Voor een school in ontwikkeling is het belangrijk om regelmatig reacties te krijgen van ouders. Onderwerpen die op dit ogenblik spelen of op korte termijn gaan spelen zijn de ontwikkelingen in de bovenbouw Havo/Vwo met het oog op de Vernieuwde Tweede Fase en ontwikkelingen in de Nieuwe Onderbouw.
Op de ouderavonden aan het begin van het schooljaar vragen we belangstellenden deel te nemen aan klankbordgroepen. Deze groepen komen in de loop van het schooljaar enkele keren bijeen om ervaringen uit te wisselen, ideeën naar voren te brengen of verbeteringen voor te stellen.

Mediatheekondersteuning
Ouders kunnen zelf bijdragen aan het onderwijsklimaat van de school, bijvoorbeeld als mediatheekmedewerker. In zo’n rol leren ouders één dagdeel per week de school van binnenuit kennen. Sfeer, regels en ondersteuning bij het leren worden mede door hen uitgedragen.