Remedial Teaching
Taal is een belangrijke motor in het voortgezet onderwijs.
Taal speelt namelijk een rol bij alle vakken. Of het nou de talen zijn, of geschiedenis, wiskunde of beeldende vorming: je moet de uitleg lezen, de vragen begrijpen en de antwoorden kunnen formuleren.
De taak van de school is om ervoor te zorgen eventuele problemen op taalgebied waar mogelijk te ondervangen of te verminderen, zodat de leerling het onderwijs kan volgen op het niveau, dat aansluit bij zijn/haar capaciteiten.

RT 2017-2018

Na een tijd waarin we het heel druk hadden met de brugklasonderzoeken, kunnen we beginnen met de RT lessen.

Dit betekent dat we leerlingen per klas per week 1 uur extra kunnen helpen. Dit doen we in groepjes van maximaal vijf leerlingen uit dezelfde klas.

Die uren vallen binnen hun normale rooster en worden tijdens zoveel mogelijk verschillende vakken ingepland. Op die manier missen leerlingen niet steeds een les in hetzelfde vak.  Lessen in talen, LO en O&O worden daarbij niet gebruikt. Als op een door ons geselecteerd lesuur  een toets valt, of de leerling vindt dat hij de les echt niet kan missen, zoeken we een ander moment.

De meeste lessen die worden aangevraagd gaan over Nederlands en de vreemde talen, maar we proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Alle leerlingen die extra hulp nodig hebben zijn welkom. Dus ook leerlingen die geen dyslexie of dyscalculie hebben. De meeste lessen geven we aan leerlingen uit klas 1 en klas 2. Ouders en/of leerlingen die hulp nodig hebben melden zich bij de mentor. Die geeft het door aan de leiding van de betreffende afdeling. Daar wordt uiteindelijk beslist of de hulpvraag wordt gehonoreerd.

 

Ouders betalen een kleine vergoeding per les:

·         Brugklas:                    € 7,50

·         Klas 2:                        € 10

·         Klas 3 of hoger:          € 15

·          

·    Via de administratie krijgen ouders een factuur voor de gevolgde lessen toegestuurd.

 

Eva van Klingeren (lokaal 2.04)

Joost Mink (lokaal 1.11)

.

Wie zijn de Remedial Teachers?
Bij 't Hooghe Landt zijn twee Remedial Teachers werkzaam:
 
     
     
Mevr. van Klingeren
TP: kamer 2.04
Aanwezig: ma, di en do
e.van.klingeren@hooghelandt.nl
           
 

Dhr. Mink
TP: kamer 1.11 
Aanwezig: ma-ocht, wo, do, vr
j.mink@hooghelandt.nl

     

Wat doen Remedial Teachers op onze school?

Onderzoek

 

- Screeningsonderzoek

In de eerste weken van het schooljaar maken alle brugklasleerlingen toetsen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en woordenschat.  Daarnaast worden leerlingen getest op rekenvaardigheid.
De resultaten van de taaltoetsen worden geanalyseerd door de Remedial Teachers. De analyse van de rekentoetsen wordt gemaakt door de reken coördinator van de school. Die analyses gaan naar de mentoren, docenten Nederlands en docenten Wiskunde/Rekenen, waarbij aangegeven wordt welke hulp nodig is. Ouders worden niet apart geïnformeerd over de testuitslagen.

 

- Vervolgonderzoeken.
Leerlingen met een op het eerste gezicht grotere handicap bij tekstbegrip of spelling worden nader onderzocht. Had hij gewoon een slechte dag en kan hij de meeste fouten zelf opsporen en corrigeren of is er echt iets aan de hand? En zo ja, waar liggen dan zijn problemen? Is er mogelijk sprake van dyslexie? Om antwoord te krijgen op deze vragen onderzoeken we deze leerlingen nader, in een groep en/of individueel. Alleen als een leerling individueel is onderzocht, krijgen ouders het verslag van het volledige onderzoek per mail  toegestuurd. Het is mogelijk dat ze worden uitgenodigd om de uitslag met ons te komen bespreken.
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan aan ouders geadviseerd worden hun kind te laten testen  door een gecertificeerd onderzoeksbureau dat een individueel onderzoek naar mogelijke dyslexie uitvoert.

 

Extra hulp aan leerlingen.

 

- Opfrissen 
Leerlingen die relatief weinig problemen hebben met het werken met teksten, spelling of woordenschat werken daar in periode 2 gericht aan tijdens het differentiatie uur Nederlands.  Leerlingen die uitvallen op rekengebied krijgen in periode 2 tijdens het differentiatie uur rekenen extra les in de vaardigheden die zwak zijn. De Remedial Teachers en de reken coördinator organiseren deze hulp in overleg met de betreffende vakken.

 

- Extra lessen.

Naast het screenen van de brugklassen is het ook de taak van de Remedial Teachers om leerlingen extra te helpen. De hulp bestaat uit 1 les in de week, tijdens schooltijd. Meestal worden leerlingen geholpen bij Nederlands en de moderne vreemde talen. Ook helpen we leerlingen bij de aanpak van hun huiswerk.

Leerlingen krijgen les in een groepje van maximaal 5 leerlingen, doorgaans uit hun eigen klas. Het programma wordt zoveel mogelijk op hun behoefte afgestemd.

De meeste hulp wordt gegeven aan leerlingen uit klas 1 en 2. Maar ook leerlingen uit hogere klassen kunnen in aanmerking komen. Ouders en/of leerlingen die hulp nodig hebben melden zich bij de mentor. Die geeft het door aan de leiding van de betreffende afdeling. Daar wordt uiteindelijk beslist of de hulpvraag wordt gehonoreerd.

 

- Faciliteitenkaarten.

Leerlingen met een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring krijgen een faciliteitenkaart waarop staat hoe de school rekening houdt met hun handicap, en welke verplichtingen daar voor de leerlingen aan vast zitten.

Er wordt naar gestreefd dat leerlingen in de voorexamenklas weten welke faciliteiten het best bij ze passen. Deze kaarten worden aan het begin van klas 1 en klas 2 door de Remedial Teachers in overleg met de leerling ingevuld, en uitgedeeld. Daarna is het de taak van de leerlingen en de ouders om mogelijke veranderingen aan de Remedial Teachers door te geven. Pas als er dan een nieuwe kaart is, gaat die verandering ook echt in. Leerlingen van examenklassen moeten voor in september of oktober aan hun afdeling doorgeven van welke faciliteiten ze tijdens het Centraal Schriftelijk Eindexamen gebruik willen maken. De kaart wordt daarna voor het laatst aangepast, en kan niet meer worden veranderd. De Remedial Teachers zorgen er voor dat elke afdeling van alle informatie op de hoogte is.
   

Advies en informatie.

 

-Ouders, leerlingen en collega docenten kunnen contact opnemen met de Remedial Teachers als er vragen zijn over de manier waarop met dyslexie of dyscalculie zou moeten worden omgegaan. Ook als er vragen zijn over de leerprestaties kan contact worden opgenomen.

 

-In september of oktober wordt een ouderavond georganiseerd voor nieuwe ouders met kinderen die beschikken over een dyslexie-, of dyscalculieverklaring. Wij  vertellen dan hoe er op ’t Hooghe Landt rekening wordt gehouden met uw kind.

 


Kosten

 

 

 

Brugklas
€ 7.50 per les
Groepen van maximaal 5 leerlingen uit dezelfde klas
Tijdstip: onder schooltijd
Duur: november-juni, zo lang de leerling dat aangeeft.

 

 

 

 Remedial Teaching

·         spelling Nederlands

·         begrijpend lezen

·         Nederlands/zaakvakken

·         moderne vreemde talen

·         leren leren

 

 

Tweede klas:
€ 10,- per les (totaal per 15 lessen: € 150,-)
Groepen van maximaal 5 leerlingen uit dezelfde klas

Tijdstip: onder schooltijd
Duur: november-juni, zo lang de leerling dat aangeeft.

 

 

 

 

 

 

Derde klas en hoger
€ 15,- per les
Groepen van maximaal 5 leerlingen uit dezelfde klas

Tijdstip: onder schooltijd
Duur: november-juni, zo lang de leerling dat aangeeft.

Vaak korter durend. De prioriteit van de RT lessen ligt bij klas 1 en 2.