Remedial Teaching
Taal is een belangrijke motor in het voortgezet onderwijs.
Taal speelt namelijk een rol bij alle vakken. Of het nou de talen zijn, of geschiedenis, wiskunde of handenarbeid: je moet de uitleg lezen, de vragen begrijpen en de antwoorden kunnen formuleren.
De taak van de school is om ervoor te zorgen eventuele problemen op taalgebied waar mogelijk te ondervangen of te verminderen, zodat de leerling het onderwijs kan volgen op het niveau, dat aansluit bij zijn/haar capaciteiten.

RT 2016-2017

Na een lange tijd waarin we het heel druk hadden met de brugklasonderzoeken, kunnen we in de tweede week van november beginnen met de RT lessen.

Dit betekent dat we leerlingen van een klas per week 1 uur extra kunnen helpen. Dit doen we in groepjes van maximaal vijf leerlingen uit dezelfde klas.

Die uren vallen binnen hun normale rooster, en worden tijdens zoveel mogelijk verschillende vakken ingepland. Op die manier missen leerlingen niet steeds een les in hetzelfde vak.  Lessen in talen, LO en O&O worden daarbij niet gebruikt. Als op een door ons geselecteerd lesuur  een toets valt, of de leerling vindt dat hij de les echt niet kan missen, zoeken we een ander moment.

De meeste lessen die worden aangevraagd gaan over Nederlands en de vreemde talen, maar we proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Alle leerlingen die extra hulp nodig hebben zijn welkom. Dus ook leerlingen die geen dyslexie of dyscalculie hebben. De meeste lessen geven we aan leerlingen uit klas 1 en klas 2.

Als een leerling RT wil volgen, moeten de ouders hem/haar daarvoor opgeven door een formulier in te vullen. Dat formulier is bij ons te krijgen.

Ouders betalen een kleine vergoeding per les:

  • Brugklas:                     € 7,50

  • Klas 2:                         €10

  • Klas 3 of hoger:          €15

Via de administratie krijgen ouders een factuur voor de gevolgde lessen toegestuurd.Eva van Klingeren (lokaal 2.04)

Joost Mink (lokaal 1.11

.

Wie zijn de Remedial Teachers?
Bij 't Hooghe Landt zijn twee Remedial Teachers werkzaam:
 
     
     
Mevr. van Klingeren
TP: kamer 2.04
Aanwezig: ma, di en do
e.van.klingeren@hooghelandt.nl
           
 

Dhr. Mink
TP: kamer 1.13 
Aanwezig: ma-ocht, wo, do, vr
j.mink@hooghelandt.nl

     

Wat doen Remedial Teachers op onze school?

Onderzoek

 

- Screeningsonderzoek

In de eerste weken van het schooljaar maken alle brugklasleerlingen toetsen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Hierbij wordt gekeken of de leerling de spelling beheerst. Ook wordt gekeken hoe de leerling omgaat met teksten. Begrijpt hij wat hij leest? Kan hij verbanden leggen? Daarnaast worden leerlingen getest op rekenvaardigheid.
Deze toetsen worden nagekeken door de Remedial Teachers. De uitslagen gaan naar de mentoren, docenten Nederlands en docenten Wiskunde/Rekenen, waarbij aangegeven wordt welke hulp nodig is.

 

- Vervolgonderzoeken.
Leerlingen met een op het eerste gezicht grotere handicap bij tekstbegrip of spelling worden nader onderzocht. Had hij gewoon een slechte dag en kan hij de meeste fouten zelf opsporen en corrigeren of is er echt iets aan de hand? En zo ja, waar liggen dan zijn problemen? Is er mogelijk sprake van dyslexie? Om antwoord te krijgen op deze vragen onderzoeken we deze leerlingen nader, in een groep en/of individueel. Als een leerling individueel is onderzocht, krijgen ouders het verslag van het volledige onderzoek per brief toegestuurd. Het is mogelijk dat ze worden uitgenodigd om de uitslag met ons te komen bespreken.
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan aan ouders geadviseerd worden hun kind te laten testen  door een gecertificeerd onderzoeksbureau dat een individueel onderzoek naar mogelijke dyslexie uitvoert.

 

Extra hulp aan leerlingen.

 

- Opfrissen 
Leerlingen die relatief weinig problemen hebben met het werken met teksten, spelling of woordenschat werken in periode 2 gericht met Muiswerk. Leerlingen die uitvallen op rekengebied krijgen in periode 2 extra les in de vaardigheden die zwak zijn. De Remedial Teachers organiseren deze hulp in overleg met de betreffende vakken.

 

- Extra lessen.

Naast het screenen van de brugklassen is het ook de taak van de Remedial Teachers om leerlingen extra te helpen. De hulp bestaat uit 1 les in de week, tijdens schooltijd. Meestal worden leerlingen geholpen bij Nederlands en de moderne vreemde talen. Maar we geven ook hulp op gebied van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Rekenen. Ook helpen we leerlingen bij de aanpak van hun huiswerk.

Leerlingen krijgen les in een groepje van maximaal 5 leerlingen, doorgaans uit hun eigen klas. Het programma wordt zoveel mogelijk op hun behoefte afgestemd.

De meeste hulp wordt gegeven aan leerlingen uit klas 1 en 2. Maar ook leerlingen uit hogere klassen kunnen zich aanmelden.

 

- Faciliteitenkaarten.

Leerlingen met een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring krijgen een faciliteitenkaart waarop staat hoe de school rekening houdt met hun handicap, en welke verplichtingen daar voor de leerlingen aan vast zitten. Deze kaarten worden aan het begin van elk schooljaar door de Remedial Teachers in overleg met de leerling ingevuld, en uitgedeeld. De Remedial Teachers zorgen er voor dat elke afdeling van deze informatie op de hoogte is.
 

Advies en informatie.

 

-Ouders, leerlingen en collega docenten kunnen contact opnemen met de Remedial Teachers als er vragen zijn over de manier waarop met dyslexie of dyscalculie zou moeten worden omgegaan. Ook als er vragen zijn over de leerprestaties kan contact worden opgenomen.

 

-In september of oktober wordt een ouderavond georganiseerd voor nieuwe ouders met kinderen die beschikken over een dyslexie-, of dyscalculieverklaring. Wij  vertellen dan hoe er op ’t Hooghe Landt rekening wordt gehouden met uw kind.

 


Kosten
      Brugklas
In groepsverband van 5 leerlingen: € 7.50 per les (totaal per jaar € 225,-)
Individueel: € 15,- per les (totaal per jaar € 450,-)
Tijdstip: onder schooltijd
Duur: november-juni (25-30 lessen)
     
 Remedial Teaching
  • spelling Nederlands
  • begrijpend lezen
  • Nederlands/zaakvakken
  • moderne vreemde talen
    Tweede klas:
In groepsverband: € 10,- per les (totaal per 15 lessen: € 150,-)
Individueel: € 15,-per les (totaal per 15 lessen: € 225,-)
Tijdstip: onder schooltijd
Duur : ± 15 lessen
       
    Derde klas en hoger
In groepsverband: € 15,- per les (totaal per 15 lessen: € 225,-)
Individueel:  € 25,- per les (totaal per 15 lessen: € 375.-)
Tijdstip: onder schooltijd
Duur : ± 15 lessen